parallax background
 

Pozostałe specjalizacje


Niesiemy pomoc w jeszcze wielu kwestiach, zobacz poniżej inne dziedziny prawa w których się specjalizujemy

parallax background
 

Pozostałe specjalizacje


Niesiemy pomoc w jeszcze wielu kwestiach, zobacz poniżej inne dziedziny prawa w których się specjalizujemy

 

Prawo medyczne:

 • Zadośćuczynienie za błąd medyczny,
 • Zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej,
 • Reprezentacja klientów przed sądem lekarskim i rzecznikiem odpowiedzialności dyscyplinarnej,
 • Reprezentowanie klientów przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.
 

Wykroczenia:

 • Udzielanie porad prawnych z zakresu prawa wykroczeń,
 • Sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia, subsydiarnych aktów oskarżenia, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych.
 

Prawo bankowe:

 • Analiza oraz opiniowanie umów kredytowych,
 • Reprezentacja klientów w sprawach wynikających z zawartych umów kredytowych,
 • Pomoc w sprawach kredytów zaciągniętych we frankach.
 

Prawo budowlane:

 • Doradztwo w postępowaniach o zamówienia publiczne, których przedmiotem są roboty budowlane,
 • Przygotowanie umów o roboty budowlane,
 • Doradztwo dla przedsiębiorców prowadzących działalność developerską.
 

Prawo autorskie

 • Doradztwo prawne w zakresie prawa autorskiego,
 • Rejestracja w Urzędzie Patentowym znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych,
 • Reprezentowanie klientów w sporach związanych z publikacjami prasowymi, w szczególności dotyczących naruszenia dóbr osobistych,
 • Doradztwo w zakresie ochrony i obrotu znakami towarowymi.
 

Odszkodowania

 • Reprezentacja klientów w postępowaniach z zakresu wypadku przy pracy,
 • Reprezentacja klientów w postępowaniach z zakresu wypadku drogowego.
 

Prawo zamówień publicznych

 • Doradztwo dla podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • Doradztwo w zakresie prowadzonych postępowań,
 • Reprezentowanie klientów przed Zespołem Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych.

Jeżeli wyrażasz zainteresowanie naszą ofertą skontaktuj się z nami

 
✆ 503 985 021