parallax background
 

Prawo pracy


Przepisy w zakresie stosunku pracy pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy oraz są to regulacje odnoszące się do organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych, w tym dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.

parallax background
 

Prawo podatkowe


Prawo podatkowe – szereg przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych, obowiązki podatników, płatników oraz inkasentów podatków.

 

Nasze usługi z zakresu prawa pracy:

 • Bieżąca oraz stała i kompleksowa obsługa Pracodawców w tym podmiotów o specjalnym charakterze i potrzebach – jednostek administracji publicznej i samorządu terytorialnego, zakładów opieki zdrowotnej, szkół, spółek prawa handlowego oraz pracowników w zakresie kwestii związanych z prawem pracy,
 • Prowadzenie postępowań o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • Prowadzenie postępowań o przywrócenie do pracy,
 • Prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne wypowiedzenie umowy o pracę, pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne/przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy albo o odszkodowanie,
 • Prowadzenie postępowań o zapłatę wynagrodzenia za pracę, premii/ dodatków (pozew o zapłatę),
 • Prowadzenie postępowań o zapłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe (nadgodziny),
 • Prowadzenie postępowań o zapłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
 • Prowadzenie postępowań o zapłatę odprawy, nagrody jubileuszowej,
 • Prowadzenie spraw o odszkodowanie za mobbing, oraz za dyskryminację (pozew o odszkodowanie lub zadośćuczynienie),
 • Prowadzenie spraw o odszkodowanie za wypadek przy pracy,
 • Przygotowywanie odwołań od decyzji organów rentowych (ZUS, KRUS, ZER MSWiA),
 • Przygotowywanie dokumentacji pracowniczej (umowy o pracę, akty powołania, mianowania, zakresy czynności, umowy o zakazie konkurencji, umowy poufności, umowy dotyczące odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie),
 • Przygotowywanie projektów układów zbiorowych pracy,
 • Sporządzanie aktów wewnątrzzakładowych (regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, uchwał, zarządzeń, instrukcji),
 • Przygotowywanie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych u Pracodawcy,
 • Wydawanie opinii w zakresie ewidencji czasu pracy,
 • Prowadzenie postępowań związanych z zatrudnieniem pracowników w innych krajach Unii Europejskiej (badanie działalności agencji pracy tymczasowej, tworzenie i nadzorowanie procedur współpracy Pracodawców z tymi podmiotami),
 • Prowadzenie postępowań w sprawach zastosowania niewłaściwego trybu dotyczących stosunków zatrudnienia w służbach państwowych (Służba Więzienna, Straż Graniczna, Służba Celna, Policja, Siły Zbrojne) (odwołanie do Sądu),
 • Prowadzenie postępowań w sytuacji bezzasadnego ukarania pracownika przez Pracodawcę karą dyscyplinarną,
 • Prowadzenie postępowań w sytuacji bezzasadnej zmiany warunków zatrudnienia (pozew o przywrócenie poprzednich warunków pracy i płacy)
 • Prowadzenie postępowań w sytuacji zakończenie zatrudnienia w procedurze zwolnień grupowych bądź po przejęciu zakładu pracy przez innego pracodawcę,
 • Prowadzenie postępowań dotyczących wypłaty wynagrodzenia w zaniżonej wysokości w związku z nieprawidłowym ukształtowaniem zakresu świadczeń w układach zbiorowych pracy, regulaminach zakładowych czy umowie o pracę (pozew o zapłatę),
 • Doradztwo w procesach przekształceń własnościowych i procedurach przejścia zakładów pracy,
 • Doradztwo w zakresie ukształtowania relacji Pracodawcy z przedstawicielstwem pracowników (zakładowymi organizacjami związkowymi, radami pracowników),
 • Współdziałanie z Pracodawcami i Przedstawicielami związków zawodowych w procedurze rozstrzygania sporów zbiorowych,
 • Przygotowywanie i opiniowanie treści umów o pracę i innych aktów stanowiących postawę nawiązania stosunku pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz w spółkach prawa handlowego.

Jeżeli wyrażasz zainteresowanie naszą ofertą skontaktuj się z nami

 
✆ 503 985 021