parallax background
 

Prawo gospodarcze


Prawo gospodarcze to dziedzina prawa regulująca działalność gospodarczą pomiędzy podmiotami prawnymi.

parallax background
 

Prawo gospodarcze


Prawo gospodarcze to dziedzina prawa regulująca działalność gospodarczą pomiędzy podmiotami prawnymi.

 

Nasze usługi z zakresu prawa gospodarczego:

 • Kompleksowa obsługa związana z tworzeniem i rejestracją spółek osobowych i kapitałowych (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna),
 • Sporządzanie umów aktów wewnętrznych, instrukcji, regulaminów, protokołów posiedzeń organów (walnych zgromadzeń, zarządów, rad nadzorczych), statutów,
 • Obsługa związana z działalnością organów spółek (zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządu, rady nadzorczej i innych),
 • Kompleksowa obsługa prawna związana z bieżącą działalnością przedsiębiorców,
 • Reprezentacja w postępowaniu dotyczącym wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego oraz przygotowywanie dokumentacji związanej z wpisami do Krajowego Rejestru Sądowego (powoływanie i rejestracja spółek, likwidacją spółek),
 • Reprezentacja w postępowaniu sądowym związanym z działalnością spółek prawa handlowego (m.in. powództwa o uchylenie uchwały, powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały, powództwa przeciwko członkom zarządu),
 • Kompleksowa obsługa prawna związana z procesami transformacyjnymi spółek (podział spółek, łączenie spółek i przekształcanie spółek),
 • Kompleksowa obsługa prawna związana z likwidacją spółek prawa handlowego,
 • Przygotowywanie umów występujących w obrocie gospodarczym (w tym umowa sprzedaży, najmu, dzierżawy, zlecenia, umowa o świadczenie usług),
 • Doradztwo przy nabywaniu przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • Reprezentacja podmiotów w toku postępowania upadłościowego i naprawczego (wniosek o ogłoszenie upadłości, zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym),
 • Doradztwo w zakresie ustanowienia zabezpieczeń umów (w tym poręczenie, umowa kaucji, weksel),
 • Doradztwo podczas zakładania fundacji i stowarzyszeń , a także bieżącym doradztwie prawnym.

Jeżeli wyrażasz zainteresowanie naszą ofertą skontaktuj się z nami

 
✆ 503 985 021