W dzisiejszym rozwijającym się w ekspresowym tempie świecie, wśród stosu zasad, reguł i przepisów prawnych, nie sposób ograniczać swojej wiedzy do określonych tylko dziedzin.


Naszą kancelarię tworzy zespół energicznych, otwartych na świat ekspertów, którzy z powodzeniem podejmują wszelkie prawnicze wyzwania.

Nasze usługi z zakresu prawa lotniczego obejmują ponadto:

Rozwiń
1. Przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa lotniczego,
2. Przygotowywanie oraz opiniowanie dokumentów,
3. Przygotowywanie lub analizowanie umów oraz związanych z nimi ryzyk,
4. Reprezentację przed organami administracji lotnictwa cywilnego,
5. Reprezentację przed sądami,
6. Doradztwo w zakresie uzyskania koncesji na wykonywanie przewozu lotniczego,
7. Doradztwo w zakresie uzyskania zezwoleń na zarządzanie lotniskiem oraz zezwoleń na wykonywanie obsługi naziemnej statków powietrznych, załóg oraz pasażerów,
8. Reprezentacja naszych klientów w postępowaniach przedsądowych przed przewoźnikiem lotniczym.

Kancelaria oferuje ponadto następujące usługi z zakresu prawa międzynarodowego:

Rozwiń
1. Obsługę prawną międzynarodowych umów między podmiotami zagranicznymi,
2. Spory sądowe, w tym prowadzenie i koordynowanie spraw sądowych
i prowadzonych za granicą,
3. Zakładanie spółek za granicą,
4. Windykację wierzytelności od podmiotów zagranicznych,
5. Udzielanie porad dotyczących interpretacji źródeł prawa wspólnotowego,
w tym przede wszystkim pomoc w interpretacji umów międzynarodowych.
Gornicze

Kancelaria oferuje ponadto następujące usługi z zakresu prawa górniczego:

Rozwiń
1. Pomoc pomiotom ubiegającym się o koncesje poszukiwawcze oraz rozpoznawcze,
2. Pomoc pomiotom ubiegającym o koncesje wydobywcze,
3. kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców górniczych oraz podmiotów współpracujących z tymi przedsiębiorcami,
4. reprezentacja przedsiębiorców górniczych przed sądami oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących szkód górniczych,
5. reprezentacja osób z kierownictwa oraz dozoru ruchu przedsiębiorców górniczych w postępowaniach administracyjnych, w tym odwołania od decyzji Okręgowych Urzędów Górniczych, odwołania od decyzji Wyższego Urzędu Górniczego, skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
6. doradztwo prawne w formie ustnych i pisemnych opinii w zakresie dotyczącym prawa geologicznego i górniczego; w tym interpretacje dyrektyw i rozporządzeń unijnych mogących znajdować zastosowanie w działalności przedsiębiorstw,
7. udzielanie konsultacji prawnych, a także opracowywanie projektów dokumentacji przetargowych w zakresie dotyczącym zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień sektorowych.
polskie pieniądze, złotówki

Prawo podatkowe – szereg przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych, obowiązki podatników, płatników oraz inkasentów podatków.

Kancelaria oferuje następujące usługi z zakresu prawa podatkowego:

Rozwiń
1. Sprawy podatkowe, reprezentacja osób fizycznych oraz prawnych
w postępowaniach podatkowych i odwoławczych w zakresie zobowiązań podatkowych w tym sporządzanie środków zaskarżenia oraz reprezentacja przed sądami administracyjnymi, (odwołania, skargi do WSA, NSA),
2. Reprezentacja osób fizycznych oraz prawnych podczas kontroli podatkowej (konsultacje w trakcie kontroli podatkowej, udział w przesłuchaniu stron, weryfikacja materiału pokontrolnego), zwrotu podatku, nadpłaty podatku,
3. Sporządzanie opinii i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych,
4. Przygotowywanie projektu opinii prawnych z zakresu zobowiązań podatkowych w celu uzyskania indywidualnych interpretacji podatkowych,
5. Przygotowywanie projektów środków odwoławczych w sprawach podatkowych przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi,
6. Przygotowywanie projektów opinii w sytuacjach braku jednoznacznej wykładni prawa podatkowego,
7. Przygotowywanie wniosków o umorzenie podatku, o rozłożenie należności na raty, zgłoszeń podatkowych,
8. Prowadzenie postępowań w zakresie nieujawnionych źródeł dochodów.
At a job interview
Pracy

Kancelaria oferuje następujące usługi z zakresu prawa pracy:

Rozwiń
1. Bieżąca oraz stała i kompleksowa obsługa Pracodawców w tym podmiotów
o specjalnym charakterze i potrzebach – jednostek administracji publicznej
i samorządu terytorialnego, zakładów opieki zdrowotnej, szkół, spółek prawa handlowego oraz pracowników w zakresie kwestii związanych z prawem pracy,
2. Prowadzenie postępowań o ustalenie istnienia stosunku pracy,
3. Prowadzenie postępowań o przywrócenie do pracy,
4. Prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne wypowiedzenie umowy
o pracę, pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne/przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy albo
o odszkodowanie),
5. Prowadzenie postępowań o zapłatę wynagrodzenia za pracę,
premii/ dodatków (pozew o zapłatę),
6. Prowadzenie postępowań o zapłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe (nadgodziny),
7. Prowadzenie postępowań o zapłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
8. Prowadzenie postępowań o zapłatę odprawy, nagrody jubileuszowej,
9. Prowadzenie spraw o odszkodowanie za mobbing, oraz za dyskryminację (pozew o odszkodowanie lub zadośćuczynienie),
10. Prowadzenie spraw o odszkodowanie za wypadek przy pracy
11. Przygotowywanie odwołań od decyzji organów rentowych (ZUS, KRUS, ZER MSWiA),
12. Przygotowywanie dokumentacji pracowniczej (umowy o pracę, akty powołania, mianowania, zakresy czynności, umowy o zakazie konkurencji, umowy poufności, umowy dotyczące odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie)
13. Przygotowywanie projektów układów zbiorowych pracy,
14. Sporządzanie aktów wewnątrzzakładowych (regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, uchwał, zarządzeń, instrukcji),
15. Przygotowywanie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych
u Pracodawcy,
16. Wydawanie opinii w zakresie ewidencji czasu pracy,
17. Prowadzenie postępowań związanych z zatrudnieniem pracowników w innych krajach Unii Europejskiej (badanie działalności agencji pracy tymczasowej, tworzenie i nadzorowanie procedur współpracy Pracodawców z tymi podmiotami),
18. Prowadzenie postępowań w sprawach zastosowania niewłaściwego trybu dotyczących stosunków zatrudnienia w służbach państwowych (Służba Więzienna, Straż Graniczna, Służba Celna, Policja, Siły Zbrojne) (odwołanie do Sądu),
19. Prowadzenie postępowań w sytuacji bezzasadnego ukarania pracownika przez Pracodawcę karą dyscyplinarną,
20. Prowadzenie postępowań w sytuacji bezzasadnej zmiany warunków zatrudnienia (pozew o przywrócenie poprzednich warunków pracy i płacy)
21. Prowadzenie postępowań w sytuacji zakończenie zatrudnienia w procedurze zwolnień grupowych bądź po przejęciu zakładu pracy przez innego pracodawcę,
22. Prowadzenie postępowań dotyczących wypłaty wynagrodzenia w zaniżonej wysokości w związku z nieprawidłowym ukształtowaniem zakresu świadczeń
w układach zbiorowych pracy, regulaminach zakładowych czy umowie
o pracę (pozew o zapłatę),
23. Doradztwo w procesach przekształceń własnościowych i procedurach przejścia zakładów pracy,
24. Doradztwo w zakresie ukształtowania relacji Pracodawcy
z przedstawicielstwem pracowników (zakładowymi organizacjami związkowymi, radami pracowników),
25. Współdziałanie z Pracodawcami i Przedstawicielami związków zawodowych
w procedurze rozstrzygania sporów zbiorowych,
26. Przygotowywanie i opiniowanie treści umów o pracę i innych aktów stanowiących postawę nawiązania stosunku pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz w spółkach prawa handlowego.
Law should know concept, The lawyer explained to the client to p

Prawo cywilne obejmuje zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa.

Kancelaria oferuje następujące usługi z zakresu prawa cywilnego:

Rozwiń
1. Prowadzenie postępowań w sprawach o zapłatę, dochodzenie należności przed sądem, egzekucja komornicza, skarga pauliańska),
2. Prowadzenie postępowań w sprawach odszkodowawczych (zadośćuczynienie, odszkodowanie, renta),
3. Prowadzenie postępowań w sprawach o ochronę dóbr osobistych (zadośćuczynienie, odszkodowanie, przeprosiny),
4. Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących osobistych
i majątkowych praw autorskich, prawa do wizerunku, prawa własności intelektualnej,
5. Prowadzenie postępowań w sprawach o podział majątku(ustalenie co wchodzi w skład majątku wspólnego, ustalenie co wchodzi w skład majątku osobistego, podział majątku w naturze, podział majątku poprzez przyznanie własności wraz z zasądzeniem dopłat, podział majątku poprzez rezygnację ze składnika majątkowego w zamian za spłatę, podział majątku poprzez sprzedaż składników majątku wspólnego, rozliczenie nakładów z majątku osobistego małżonka na majątek wspólny, rozliczenie nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka, rozliczenie nakładów z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek osobisty drugiego z małżonków
, egzekwowanie orzeczenia sądu w przedmiocie podziału majątku
eksmisja małżonka z nieruchomości przyznanej na własność drugiemu
z małżonków, egzekwowanie dopłat i spłat po zakończeniu sprawy działowej,
6. Prowadzenie postępowań w sprawach związanych z niewłaściwym wykonaniem zobowiązań umownych, (kary umowne, zastępcze wykonanie, roszczenia z umów),
7. Prowadzenie postępowań w sprawach spadkowych ( stwierdzenie nabycia spadku, stwierdzenie prowadzenie postępowań
w nieważności testamentu, wydziedziczenie krewnego, zachowek po zmarłym spadkodawcy, dział spadku i zniesienie współwłasności, stwierdzenie nabycia zapisu windykacyjnego, realizacja zapisu zwykłego i polecenia, zaliczanie darowizn za życia w skład schedy spadkowe, powództwo o wyłączenie krewnego z kręgu spadkobierców, pomoc przy sporządzaniu testamentu, planowanie dziedziczenia, umowny dział spadku, ochrona przed długami spadkowymi, spis inwentarza spadkowego, ustalanie składu majątku spadkowego i jego wartości, dochodzenie roszczeń z masy spadkowej, dziedziczenie przedsiębiorstwa / udziałów w spółce,
8. Prowadzenie postępowań w sprawach związanych z wpisami do rejestru ksiąg wieczystych, ( hipoteka, użytkowanie wieczyste),
9. Prowadzenie postępowań w sprawach związanych z prawem własności (m.in. sprawy o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ochronę posiadania, ochronę własności),
10. Prowadzenie postępowań w pozostałych sprawach związanych
z dochodzeniem roszczeń w postępowaniu cywilnym,
11. Prowadzenie postępowań w sprawach o ustanowienie drogi koniecznej, służebności przejazdu i Przechodu,
12. Prowadzenie postępowań w sprawach o eksmisję i zapłatę za bezumowne korzystanie z lokalu lub gruntu,
13. Prowadzenie postępowań w sprawach wydania nieruchomości,
o wydanie rzeczy, o naruszenie posiadania,
14. Prowadzenie postępowań w sprawach ustanowienia służebności przesyłu (odszkodowanie za słupy, rury),
15. Sporządzanie i analiza projektów umów oraz regulaminów, w tym regulaminów sklepów internetowych, polityki prywatności.
Moja firma

Prawo gospodarcze to dziedzina prawa regulująca działalność gospodarczą pomiędzy podmiotami prawnymi.

Kancelaria oferuje następujące usługi z zakresu prawa gospodarczego:

Rozwiń
1. Kompleksowa obsługa związana z tworzeniem i rejestracją spółek osobowych
i kapitałowych (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna),
2. Sporządzanie umów aktów wewnętrznych, instrukcji, regulaminów, protokołów posiedzeń organów (walnych zgromadzeń, zarządów, rad nadzorczych), statutów,
3. Obsługa związana z działalnością organów spółek (zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządu, rady nadzorczej i innych),
4. Kompleksowa obsługa prawna związana z bieżącą działalnością przedsiębiorców,
5. Reprezentacja w postępowaniu dotyczącym wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego oraz przygotowywanie dokumentacji związanej z wpisami do Krajowego Rejestru Sądowego (powoływanie i rejestracja spółek, likwidacją spółek),
6. Reprezentacja w postępowaniu sądowym związanym z działalnością spółek prawa handlowego (m.in. powództwa o uchylenie uchwały, powództwa
o stwierdzenie nieważności uchwały, powództwa przeciwko członkom zarządu),
7. Kompleksowa obsługa prawna związana z procesami transformacyjnymi spółek (podział spółek, łączenie spółek i przekształcanie spółek),
8. Kompleksowa obsługa prawna związana z likwidacją spółek prawa handlowego,
9. Przygotowywanie umów występujących w obrocie gospodarczym (w tym umowa sprzedaży, najmu, dzierżawy, zlecenia, umowa o świadczenie usług),
10. Doradztwo przy nabywaniu przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
11. Reprezentacja podmiotów w toku postępowania upadłościowego
i naprawczego (wniosek o ogłoszenie upadłości, zgłoszenie wierzytelności
w postępowaniu upadłościowym),
12. Doradztwo w zakresie ustanowienia zabezpieczeń umów (w tym poręczenie, umowa kaucji, weksel),
13. Doradztwo podczas zakładania fundacji i stowarzyszeń , a także bieżącym doradztwie prawnym.
Happiness family

Prawo rodzinne reguluje stosunki prawne w rodzinie, jej istnienie i funkcjonowanie.

Kancelaria oferuje następujące usługi z zakresu prawa rodzinnego:

Rozwiń
1. Doradztwo z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
2. Reprezentowanie klientów w sprawach o rozwód i separację,
3. Reprezentowanie klientów w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków i rozliczenie nakładów,
4. Reprezentowanie klientów w sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
5. Reprezentowanie klientów w sprawach o alimenty (zasądzenie alimentów, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów i uchylenie obowiązku alimentacyjnego a także sprawy karne o uporczywą niealimentację),
6. Reprezentowanie klientów w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej (ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej, przywrócenie władzy rodzicielskiej),
7. Reprezentowanie klientów w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej (ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej, przywrócenie władzy rodzicielskiej),
8. Reprezentowanie klientów w sprawach o kontakty z dzieckiem (uregulowanie kontaktów, zmiana kontaktów, zakaz kontaktów),
9. Reprezentowanie klientów w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa,
10. Reprezentowanie klientów w sprawach o przysposobienie dziecka (adopcja dziecka),
11. Reprezentowanie klientów w sprawach o ubezwłasnowolnienie całkowite/częściowe,
12. Reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących zarządu majątkiem dziecka (zezwolenie sądu opiekuńczego, sprzedaż majątku dziecka),
13. Reprezentowanie klientów w sprawach o wydanie przez sąd zgody zastępczej w przypadku braku porozumienia z drugim rodzicem dziecka (paszport dla dziecka, zgoda na leczenie lub operację dziecka, zgoda na zmianę miejsca zamieszkania dziecka, edukacja dziecka, nazwisko dziecka).
Karne

Przepisy karne normujące kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary.

Kancelaria oferuje następujące usługi z zakresu prawa karnego:

Rozwiń
1. Reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym,
2. Reprezentacja pokrzywdzonego w procesie karnym,
3. Reprezentacja podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
4. Reprezentacja oskarżonego w procesie karnym,
5. Uczestnictwo w negocjowaniu warunków dobrowolnego poddania się karze,
6. Przygotowanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
7. Sporządzanie zażaleń na odmowę wszczęcia lub na umorzenie postępowania karnego,
8. Sporządzenie subsydiarnego oraz prywatnego aktu oskarżenia,
9. Sporządzenie wniosków o umorzenie postępowania, warunkowe umorzenie postępowania karnego, o odroczenie wykonania kary,
o przerwę, o zatarcie skazania, o warunkowe przedterminowe zwolnienie,
10. Uzyskiwanie roszczeń majątkowych w toku procesu karnego (odszkodowania i zadośćuczynienia dla pokrzywdzonych,
11. Sporządzenie apelacji karnych i zażaleń na zastosowanie środków zapobiegawczych (tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju, zabranie paszportu),
12. Reprezentacją klientów w postępowaniu apelacyjny,
13. Sporządzenie kasacji do Sądu Najwyższego.

Prawo upadłościowe i naprawcze zawiera rozwiązania gdy przedsiębiorca będący dłużnikiem stał się niewypłacalny lub gdy jest taką niewypłacalnością zagrożony.

Kancelaria oferuje następujące usługi z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego:

Rozwiń
1. Doradztwo z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego (m.in. analiza sytuacji prawno-finansowej spółki, pomoc w wyborze właściwej formy upadłości),
2. Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, zażalenia na postanowienie
o ogłoszeniu upadłości, wniosków o umorzenie zobowiązań upadłego nie zaspokojonych w postępowaniu upadłościowym, propozycji układowych upadłego, odpowiedzi na wniosek o pozbawienie osoby prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek i inne,
3. Prowadzenie negocjacji z wierzycielami, reprezentacja na zgromadzeniach wierzycieli,
4. Przygotowanie zgłoszeń wierzytelności do masy upadłości,
5. Reprezentacja osoby trzeciej w postępowaniu upadłościowym (sporządzanie w szczególności wniosku o wyłączenie z masy upadłości, wniosku o wykreślenie hipoteki obciążającej nieruchomość nabytą w toku postępowania upadłościowego).
Administracyjne
Administracyjne

Normy regulujące sytuację prawną podmiotów niepodporządkowanych organom administracji publicznej.

Kancelaria oferuje następujące usługi z zakresu prawa karnego:

Rozwiń
1. Sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych i zażalenia na postanowienia,
2. Sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych,
3. Sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
4. Reprezentacja klientów przed organami administracji,
5. Reprezentacja klientów przed sądami administracyjnymi,
6. Reprezentowanie klientów w postępowaniach w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych,
7. Doradztwo w sprawach z zakresu prawa ochrony środowiska,
8. Reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących uzyskania: pozwolenia na budowę, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Windykacja
Windykacja

Windykacja jest to potocznie nazywane dochodzenie oraz odzyskiwanie roszczeń.

Kancelaria oferuje następujące usługi z zakresu windykacji:

Rozwiń
1. Doradztwo w zakresie odzyskiwania należności,
2. Prowadzenie spraw sądowych o zapłatę,
3. Reprezentacja klienta przed komornikiem,
4. Sporządzanie pism procesowych w postępowaniu egzekucyjnym,
5. Reprezentacja klientów w postępowaniach mających na celu wyjęcie przedmiotów spod egzekucji.
Cudzoziemcy
Miedzynarodowe

Pomoc prawna dla cudzoziemców

Kancelaria oferuje następujące usługi z zakresu pomocy prawnej dla cudzoziemców:

Rozwiń
1. Reprezentowanie cudzoziemców w postępowaniach związanych
z legalizacją pobytu (zezwolenie na pobyt stały, pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na prowadzenie działalności, zezwolenia na pobyt czasowy
w celu połączenia z rodziną, i inne),
2. Sporządzanie wniosków w sprawach związanych z legalizacją pobytu (zezwolenie na pobyt stały, pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na prowadzenie działalności, zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną, i inne),
3. Reprezentowanie cudzoziemców w postępowaniach związanych
z uzyskaniem karty pobytu,
4. Reprezentowanie cudzoziemców w postępowaniach przed wojewodą,
5. Sporządzenie odwołań od decyzji administracyjnych,
6. Sporządzanie odwołań do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców
7. Sporządzanie odwołań oraz skarg na decyzje administracyjne do sądów w postępowaniach związanych z legalizacją pobytu (zezwolenie na pobyt stały, pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na prowadzenie działalności, zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną, i inne),
8. Reprezentowanie cudzoziemców w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych a także
w postępowaniach przed sądami.
RODO
RODO

Kancelaria oferuje następujące usługi z zakresu RODO – ochrona danych osobowych:

Rozwiń
1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych na gruncie RODO (m. in. polityki prywatności, polityki retencji danych, rejestru czynności przetwarzania danych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, polityki bezpieczeństwa, wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wzoru ewidencji osób upoważnionych, wzoru wykazu pomieszczeń, wzoru oświadczenia dla osoby przetwarzającej dane osobowe),
2. Przygotowanie odpowiednich klauzul informacyjnych na gruncie RODO,
3. Przygotowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
4. Sprawdzenie stosowanych klauzul zgody na przetwarzanie danych oraz przygotowanie nowych klauzul na gruncie RODO w sytuacji braku poprawności stosowanych uprzednio klauzuli,
5. Przygotowanie rejestru czynności przetwarzania,
6. Przygotowywanie dokumentacji kadrowej na gruncie RODO,
7. Badanie zgodności postanowień umów z przepisami o ochronie danych osobowych.

Nie boimy się wyzwań! Powyższe specjalizacje to tylko zalążek dziedzin, w których niesiemy pomoc.
Oto czym jeszcze się zajmujemy:

Prawo medyczne
 • Zadośćuczynienie za błąd medyczny,
 • Zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej,
 • Reprezentacja klientów przed sądem lekarskim i rzecznikiem odpowiedzialności dyscyplinarnej,
 • Reprezentowanie klientów przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.
Wykroczenia
 • Udzielanie porad prawnych z zakresu prawa wykroczeń,
 • Sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia, subsydiarnych aktów oskarżenia, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych.
Prawo bankowe
 • Analiza oraz opiniowanie umów kredytowych,
 • Reprezentacja klientów w sprawach wynikających z zawartych umów kredytowych,
 • Pomoc w sprawach kredytów zaciągniętych w frankach.
Prawo budowlane
 • Doradztwo w postępowaniach o zamówienia publiczne, których przedmiotem są roboty budowlane,
 • Przygotowanie umów o roboty budowlane,
 • Doradztwo dla przedsiębiorców prowadzących działalność developerską.
Prawo autorskie
 • Doradztwo prawne w zakresie prawa autorskiego,
 • Rejestracja w Urzędzie Patentowym znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych,
 • Reprezentowanie klientów w sporach związanych z publikacjami prasowymi, w szczególności dotyczących naruszenia dóbr osobistych,
 • Doradztwo w zakresie ochrony i obrotu znakami towarowymi.
Odszkodowania
 • Reprezentacja klientów w postępowaniach z zakresu wypadku przy pracy,
 • Reprezentacja klientów w postępowaniach z zakresu wypadku drogowego.
Prawo zamówień publicznych
 • Doradztwo dla podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • Doradztwo w zakresie prowadzonych postępowań,
 • Reprezentowanie klientów przed Zespołem Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych.
... i wiele, wiele innych. Rozgryziemy każdy temat!

Jeżeli wyrażasz zainteresowanie naszą ofertą skontaktuj się z nami