parallax background
 

Ubezpieczenia społeczne, ZUS


Kancelaria oferuje pomoc prawną w pisaniu odwołań od wszelkich decyzji dotyczących ubezpieczeń w tym ZUS

parallax background
 

Ubezpieczenia społeczne, ZUS


Kancelaria oferuje pomoc prawną w pisaniu odwołań od wszelkich decyzji dotyczących ubezpieczeń w tym ZUS

sierrazus
 

Kancelaria zapewnia pomoc prawną m.in w zakresie:

 • doradztwa w zakresie wszelkich świadczeń, zasiłków, które przysługują Przedsiębiorcą oraz osobom zatrudnionym na podstawie umów o pracę,  a szerzej podlegających pod ubezpieczenia społeczne (w tym m.in. zasiłki chorobowe i macierzyńskie, zasiłki pogrzebowe, świadczenia przedemerytalne, świadczenia rehabilitacyjne)j;
 • prawa do emerytury (w tym m.in. emerytury wcześniejsze za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, emerytury w wieku powszechnym, emerytury pomostowe, emerytury rolnicze);
 • prawa do renty (w tym m.in. renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalne, renty rodzinne, renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową);
 • podlegania obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym; zbiegi ubezpieczeń;
 • zwrotu świadczeń nienależnie pobranych;
 • odpowiedzialności osób trzecich za należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
 • określenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia;
 • sprzeciwy od orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS, odwołania od decyzji ZUS nie przyznających prawa do rent;
 • reprezentacja Klienta w trakcie kontroli ZUS.
 

Oferujemy pomoc w pisaniu odwołań od wszelkich decyzji ZUS, oraz reprezentuję swoich Klientów, w zakresie m.in:

 • Odwołań od decyzji ZUS w zakresie podważania faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej; 
 • Odwołań od decyzji ZUS w zakresie zaniżania przez ZUS wysokości zasiłków; 
 • Odwołań od decyzji ZUS w zakresie podlegania pod ubezpieczenia społeczne; 
 • Odwołań od decyzji ZUS w zakresie podważania umowy o pracę; 
 • Odwołań od decyzji ZUS w zakresie obniżania wynagrodzenia za pracę skutkującego w dalszej konieczności obniżeniem wysokości zasiłków; 
 • Odwołań od decyzji ZUS w zakresie podważania umów cywilnoprawnych i zobowiązujących do zapłaty zaległych, czasem wielotysięcznych składek ZUS; 
 • Sprzeciwy od orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS, odwołania od decyzji ZUS nie przyznających prawa do rent;
 •  reprezentacja Klienta w trakcie kontroli ZUS.

Jeżeli wyrażasz zainteresowanie naszą ofertą skontaktuj się z nami

 
✆ 503 985 021