parallax background
 

Prawo cywilne


Prawo cywilne obejmuje zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa.

parallax background
 

Prawo cywilne


Prawo cywilne obejmuje zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa.

 

Nasze usługi z zakresu prawa cywilnego:

 • Prowadzenie postępowań w sprawach o zapłatę, dochodzenie należności przed sądem, egzekucja komornicza, skarga pauliańska),
 • Prowadzenie postępowań w sprawach odszkodowawczych (zadośćuczynienie, odszkodowanie, renta),
 • Prowadzenie postępowań w sprawach o ochronę dóbr osobistych (zadośćuczynienie, odszkodowanie, przeprosiny),
 • Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących osobistych i majątkowych praw autorskich, prawa do wizerunku, prawa własności intelektualnej,
 • Prowadzenie postępowań w sprawach o podział majątku(ustalenie co wchodzi w skład majątku wspólnego, ustalenie co wchodzi w skład majątku osobistego, podział majątku w naturze, podział majątku poprzez przyznanie własności wraz z zasądzeniem dopłat, podział majątku poprzez rezygnację ze składnika majątkowego w zamian za spłatę, podział majątku poprzez sprzedaż składników majątku wspólnego, rozliczenie nakładów z majątku osobistego małżonka na majątek wspólny, rozliczenie nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka, rozliczenie nakładów z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek osobisty drugiego z małżonków, egzekwowanie orzeczenia sądu w przedmiocie podziału majątku eksmisja małżonka z nieruchomości przyznanej na własność drugiemu z małżonków, egzekwowanie dopłat i spłat po zakończeniu sprawy działowej,
 • Prowadzenie postępowań w sprawach związanych z niewłaściwym wykonaniem zobowiązań umownych, (kary umowne, zastępcze wykonanie, roszczenia z umów),
 • Prowadzenie postępowań w sprawach spadkowych ( stwierdzenie nabycia spadku, stwierdzenie prowadzenie postępowań w nieważności testamentu, wydziedziczenie krewnego, zachowek po zmarłym spadkodawcy, dział spadku i zniesienie współwłasności, stwierdzenie nabycia zapisu windykacyjnego, realizacja zapisu zwykłego i polecenia, zaliczanie darowizn za życia w skład schedy spadkowe, powództwo o wyłączenie krewnego z kręgu spadkobierców, pomoc przy sporządzaniu testamentu, planowanie dziedziczenia, umowny dział spadku, ochrona przed długami spadkowymi, spis inwentarza spadkowego, ustalanie składu majątku spadkowego i jego wartości, dochodzenie roszczeń z masy spadkowej, dziedziczenie przedsiębiorstwa / udziałów w spółce,
 • Prowadzenie postępowań w sprawach związanych z wpisami do rejestru ksiąg wieczystych, ( hipoteka, użytkowanie wieczyste),
 • Prowadzenie postępowań w sprawach związanych z prawem własności (m.in. sprawy o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ochronę posiadania, ochronę własności),
 • Prowadzenie postępowań w pozostałych sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń w postępowaniu cywilnym,
 • Prowadzenie postępowań w sprawach o ustanowienie drogi koniecznej, służebności przejazdu i Przechodu,
 • Prowadzenie postępowań w sprawach o eksmisję i zapłatę za bezumowne korzystanie z lokalu lub gruntu,
 • Prowadzenie postępowań w sprawach wydania nieruchomości, o wydanie rzeczy, o naruszenie posiadania,
 • Prowadzenie postępowań w sprawach ustanowienia służebności przesyłu (odszkodowanie za słupy, rury),
 • Sporządzanie i analiza projektów umów oraz regulaminów, w tym regulaminów sklepów internetowych, polityki prywatności.

Jeżeli wyrażasz zainteresowanie naszą ofertą skontaktuj się z nami

 
✆ 503 985 021